• Zastupitelem  se může stát pouze žák Základní školy Dukelská navštěvující třetí a vyšší ročník.
 • Právo hlasovat má zastupitel navštěvující minimálně čtvrtý ročník.
 • Zastupitel je volen tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva.
 • Zastupitelem se stávají nejvýše dva žáci s nejvyšším počtem hlasů. V případě rovných hlasů proběhne druhé kolo voleb, ve kterém je voleno pouze mezi uchazeči s rovným počtem hlasů.
 • Volby zastupitelů se konají první pondělí v říjnu od 10.00 hodin.
 • Volební období je dvouleté.
 • Volební právo ve své kmenové třídě má i třídní učitel.
 • Slib zastupitele zní: „Slibuji, že budu vykonávat svoji funkci v zájmu všech žáků a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.“
 • Návrh na odvolání zastupitele může poddat zastupitelstvu třída podpořena minimálně 2/3 žáků, o odvolání zastupitele rozhodne nadpoloviční většina zastupitelstva.
 • Zánik mandátu (funkce zastupitele): odepřením slibu, uplynutím volebního období, vzdáním se mandátu.
 • Nového zastupitele zvolí třída do 30 dnů.
 • K přijetí usnesení zastupitelstva je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech přítomných zastupitelů.
 • Jednání zastupitelstva se konají vždy první týden v měsíci. Mimořádné zasedání může svolat pouze předseda.
 • Jednání zastupitelstva jsou veřejná.
 • Hlasování zastupitelů je vždy veřejné. O možnosti tajného hlasování může rozhodnout výhradně předseda zastupitelstva, a to ve výjimečných případech.
 • Předsedou zastupitelstva musí být člen zastupitelstva.
 • Předseda je volen na dva roky členy zastupitelstva.
 • Funkce předsedy je odvolatelná 2/3 zastupitelů.

 

V Bechyni 4. listopadu 2010
Účinnost od 1. prosince 2010

 

Denisa Vašíčková, předsedkyně zastupitelstva